حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:20:14 PM 1396 / 04 / 05
 
   
      
نتایج جستجو