حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:02:44 PM 1397 / 04 / 30
 
   
      
نتایج جستجو