حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

4:50:04 PM 1396 / 07 / 25
 
   
      
نتایج جستجو