حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:52:40 AM 1399 / 04 / 14
 

مدیریت مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان

معرفی:
 

 نام و نام خانوادگی: محمد واحدی پور
 نام پدر:محمود
 تاریخ تولد:1344
 تاریخ استخدام:1372
تحصیلات
   مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 
سال فارغ التحصیلی
دانشگاه اخذ مدرک پزشکی

سوابق اجرایی :
 مسئول اموراداری کمیته امدادامام خمینی (ره) شهرستان کاشان
 مسئول آموزش دانشکده پرستاری ومامایی
 مسئول آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
 قائم مقام مدیریت اموراداری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
 مدیرتوسعه سازمان ومنابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
 عضوعلی البدل هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی
کاشان

 عضواصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
 مدیرعامل صندوق ایثارمهر دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
 رئیس هیئت مدیره صندوق ایثارمهر دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
 عضوکمیته آموزش وتوانمند سازی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
 دبیروعضو کمیته برگزاری آزمونهای استخدامی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
 عضو شورای پذیرش وبررسی  پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
 عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
 عضو کمیته جذب وبکارگیری نیروهای غیراستخدامی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
 عضوهیئت نظارت بر انتخابات نظام پرستاری شهرستان کاشان
 عضو کارگروه کاهش تصدی گری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
اقدامات برجسته:
 مجری طرح تحقیقاتی " سیستم اطلاعات مدیریت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان درسال 1376"
 مجری طرح تحقیقاتی "بررسی نظرات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان درمورداثربخشی آموزش های ضمن خدمت درسال 1381"
 مجری طرح تحقیقاتی "تعیین میزان آگاهی ونگرش  کارکنان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان درمورد نظام ارزشیابی عملکرد درسال 1382"
 مجری طرح تحقیقاتی "بررسی وضعیت اعتماد به نفس  کارکنان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان  درسال 1382"
 مجری طرح تحقیقاتی "بررسی عوامل ایجاد کننده فشارهای عصبی وروانی وتاثیرآن برعملکرد کارکنان  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان درسال 1383"
 مجری طرح تحقیقاتی "بررسی آموزش های ضمن خدمت وتاثیرآن برعملکرد کارآیی مدیران  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان درسال 1384"
 نگارش مقاله " مدیریت زمان ونحوه استفاده ازوقت درادارات دولتی" 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر