حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:32:20 PM 1397 / 03 / 07
 

کد رهگیری: