حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

9:02:33 PM 1396 / 12 / 29
 

کمیته اقتصاد درمان ,دارو و تجهیزات مصرفی مرکزپزشکی آموزشی و درمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعضا کمیته

1-معاون آموزشی بیمارستان

2- معاون درمان  بیمارستان

3- مدیریت بیمارستان

4- مترون بیمارستان

5-مسئول بخش مدیریت اطلاعات سلامت

6- مسئول امور مالی بیمارستان

7- مسئول اتاق عمل

8- مسئول فنی داروخانه

9-مسئول بخش جراحی

10- مسئول بخش ICU

11-سوپروایزر آزمایشگاه

12رابط تجهیزات مصرفی

13کارشناس تجهیزات پزشکی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر