حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

3:58:03 PM 1398 / 12 / 03
 

 بخش I.C.U مرکز پزشکی ,آموزشی و درمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 تعداد تخت فعال:6 تخت فعال
 مسئول بخش: مجتبی جلالی فر


 تلفن تماس:55451515-55451580-55450031
 دورنگار:55452380
 پست الکترنیک بیمارستان:naghavihospital@kaums.ac.ir
 آدرس  : کاشان- خ ش رجایی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر