حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

3:01:49 PM 1396 / 05 / 02
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مراکز بیمارستان نقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار

  برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه تیر سال 1396

ت ایام هفته صبح  عصر شب
1 پنج شنبه      
2 جمعه نقوی گلابچی  
3 شنبه نقوی نقوی نقوی
4 یک شنبه     اورژانس مرکزی
5 دوشنبه      
6 سه شنبه نقوی   نقوی
7 چهار شنبه   گلابچی نقوی
8 پنج شنبه     اورژانس مرکزی
9 جمعه      
10 شنبه      
11 یک شنبه      
12 دوشنبه      
13 سه شنبه      
14 چهار شنبه نقوی نقوی  
15 پنج شنبه نقوی اورژانس مرکزی  
16 جمعه   نقوی  
17 شنبه   اورژانس مرکزی  
18 یک شنبه      
19 دوشنبه      
20 سه شنبه      
21 چهار شنبه      
22 پنج شنبه      
23 جمعه      
24 شنبه      
25 یک شنبه      
26 دوشنبه   نقوی  
27 سه شنبه     نقوی
28 چهار شنبه نقوی    
29 پنج شنبه   نقوی نقوی
30 جمعه      
31 شنبه    

 

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر