حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:50:38 AM 1397 / 07 / 27
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مراکز بیمارستان نقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار

 

برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه مهر1397 

ت ایام هفته صبح  عصر شب
1 یک شنبه      
2 دوشنبه نقوی    
3 سه شنبه   نقوی  
4 چهار شنبه نقوی   نقوی
5 پنج شنبه      
6 جمعه نقوی   گلابچی
7 شنبه   گلابچی  
8 یک شنبه   نقوی  
9 دوشنبه   نقوی نقوی
10 سه شنبه      
11 چهار شنبه   نقوی  
12 پنج شنبه   نقوی نقوی
13 جمعه      
14 شنبه نقوی    
15 یک شنبه   نقوی  
16 دوشنبه   گلابچی  
17 سه شنبه      
18 چهار شنبه     نقوی
19 پنج شنبه      
20 جمعه      
21 شنبه   اورژانس مرکزی  
22 یک شنبه      
23 دوشنبه      
24 سه شنبه     اورژانس مرکزی
25 چهار شنبه      
26 پنج شنبه      
27 جمعه   اورژانس مرکزی  
28 شنبه   نقوی  
29 یک شنبه      
30 دوشنبه     نقوی

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر