حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

3:52:03 PM 1396 / 12 / 04
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مراکز بیمارستان نقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار

 

برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه اسفند ماه سال1396 

 

ت ایام هفته صبح  عصر شب
1 سه شنبه      
2 چهار شنبه   اورژانس مرکزی نقوی
3 پنج شنبه   نقوی نقوی
4 جمعه      
5 شنبه     اورژانس مرکزی
6 یک شنبه      
7 دوشنبه نقوی نقوی  
8 سه شنبه نقوی نقوی  
9 چهار شنبه     نقوی
10 پنج شنبه      
11 جمعه     گلابچی
12 شنبه نقوی    
13 یک شنبه      
14 دوشنبه      
15 سه شنبه      
16 چهار شنبه      
17 پنج شنبه   گلابچی  
18 جمعه نقوی    
19 شنبه      
20 یک شنبه      
21 دوشنبه      
22 سه شنبه      
23 چهار شنبه نقوی   نقوی
24 پنج شنبه   اورژانس مرکزی  
25 جمعه     اورژانس مرکزی
26 شنبه   گلابچی  
27 یک شنبه نقوی نقوی  
28 دوشنبه نقوی نقوی نقوی
29 سه شنبه      

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر