حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

4:45:30 PM 1396 / 03 / 07
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مراکز بیمارستان نقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار
 

برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه خرداد سال 1396

ت ایام هفته صبح  عصر شب
1 دوشنبه نقوی    
2 سه شنبه     نقوی
3 چهار شنبه      
4 پنج شنبه   اورژانس مرکزی  
5 جمعه نقوی اورژانس مرکزی  
6 شنبه   نقوی  
7 یک شنبه      
8 دوشنبه   نقوی  
9 سه شنبه   نقوی  
10 چهار شنبه     نقوی
11 پنج شنبه      
12 جمعه   گلابچی  
13 شنبه نقوی   اورژانس مرکزی
14 یک شنبه   نقوی نقوی
15 دوشنبه      
16 سه شنبه      
17 چهار شنبه      
18 پنج شنبه      
19 جمعه     گلابچی
20 شنبه   اورژانس مرکزی  
21 یک شنبه      
22 دوشنبه      
23 سه شنبه      
24 چهار شنبه      
25 پنج شنبه   نقوی نقوی
26 جمعه   اورژانس مرکزی  
27 شنبه     نقوی
28 یک شنبه   نقوی  
29 دوشنبه      
30 سه شنبه      
31 چهار شنبه      
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر