حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

5:53:41 AM 1399 / 04 / 14
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانینقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار

برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه تیر ماه 1399

 

تاریخ ایام هفته صبح  عصر شب
1 یک شنبه      
2 دوشنبه     نقوی
3 سه شنبه   نقوی  
4 چهارشنبه نقوی   نقوی
5 پنج شنبه      
6 جمعه     نقوی
7 شنبه      
8 یک شنبه   اورژانس مرکزی  
9 دوشنبه نقوی    
10 سه شنبه   گلابچی  
11 چهارشنبه   نقوی  
12 پنج شنبه نقوی   گلابچی
13 جمعه      
14 شنبه      
15 یک شنبه      
16 دوشنبه      
17 سه شنبه   اورژانس مرکزی  
18 چهارشنبه      
19 پنج شنبه نقوی    
20 جمعه      
21 شنبه   نقوی نقوی
22 یک شنبه      
23 دوشنبه      
24 سه شنبه      
25 چهارشنبه   نقوی  
26 پنج شنبه نقوی    
27 جمعه نقوی   اورژانس مرکزی
28 شنبه   نقوی  
29 یک شنبه      
30 دوشنبه نقوی    
31 سه شنبه     نقوی

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر