حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

9:47:05 AM 1398 / 06 / 26
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مراکز بیمارستان نقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار

برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه شهریور ماه  1398 

  برنامه دکتر حسین یاوری تبار      
ت ایام هفته صبح  عصر شب
1 جمعه      
2 شنبه      
3 یک شنبه      
4 دوشنبه      
5 سه شنبه      
6 چهار شنبه نقوی اورژانس مرکزی  
7 پنج شنبه      
8 جمعه      
9 شنبه     نقوی
10 یک شنبه   نقوی  
11 دوشنبه   نقوی  
12 سه شنبه نقوی نقوی  
13 چهار شنبه نقوی    
14 پنج شنبه      
15 جمعه نقوی نقوی  
16 شنبه   نقوی نقوی
17 یک شنبه      
18 دوشنبه   نقوی  
19 سه شنبه      
20 چهار شنبه      
21 پنج شنبه      
22 جمعه      
23 شنبه     نقوی
24 یک شنبه   نقوی  
25 دوشنبه نقوی    
26 سه شنبه     نقوی
27 چهار شنبه   اورژانس مرکزی نقوی
28 پنج شنبه      
29 جمعه      
30 شنبه   اورژانس مرکزی  
31 یک شنبه      

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر