حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

5:03:12 PM 1398 / 12 / 05
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانینقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار

برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه اسفند ماه 1398 

  برنامه دکتر حسین یاوری تبار  
ت ایام هفته صبح  عصر شب
1 پنج شنبه      
2 جمعه نقوی    
3 شنبه نقوی گلابچی  
4 یک شنبه      
5 دوشنبه   نقوی  
6 سه شنبه اورژانس مرکزی   نقوی
7 چهار شنبه   نقوی  
8 پنج شنبه     گلابچی
9 جمعه      
10 شنبه     نقوی
11 یک شنبه      
12 دوشنبه   نقوی  
13 سه شنبه   اورژانس مرکزی  
14 چهار شنبه      
15 پنج شنبه نقوی   اورژانس مرکزی
16 جمعه   اورژانس مرکزی  
17 شنبه      
18 یک شنبه      
19 دوشنبه   نقوی  
20 سه شنبه     نقوی
21 چهار شنبه   نقوی نقوی
22 پنج شنبه   نقوی نقوی
23 جمعه      
24 شنبه   نقوی  
25 یک شنبه      
26 دوشنبه   نقوی  
27 سه شنبه   اورژانس مرکزی  
28 چهار شنبه   نقوی  
29 پنج شنبه      

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر