حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:56:11 PM 1397 / 09 / 26
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مراکز بیمارستان نقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار

 

برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه آذر1397 

  برنامه دکتر حسین یاوری تبار  
ت ایام هفته صبح  عصر شب
1 پنج شنبه      
2 جمعه      
3 شنبه   گلابچی  
4 یک شنبه اورژانس مرکزی    
5 دوشنبه نقوی    
6 سه شنبه      
7 چهار شنبه   نقوی نقوی
8 پنج شنبه   نقوی نقوی
9 جمعه      
10 شنبه     نقوی
11 یک شنبه      
12 دوشنبه      
13 سه شنبه   نقوی  
14 چهار شنبه      
15 پنج شنبه   گلابچی  
16 جمعه نقوی نقوی  
17 شنبه      
18 یک شنبه      
19 دوشنبه      
20 سه شنبه      
21 چهار شنبه      
22 پنج شنبه     نقوی
23 جمعه نقوی    
24 شنبه نقوی   گلابچی
25 یک شنبه      
26 دوشنبه نقوی نقوی  
27 سه شنبه      
28 چهار شنبه      
29 پنج شنبه نقوی    
30 جمعه نقوی                   نقوی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر