حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

3:37:20 PM 1396 / 01 / 09
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مراکز بیمارستان نقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار


برنامه بهمن سال 1395

 

    صبح عصر  شب
1 جمعه      
2 شنبه نقوی    
3 یک شنبه      
4 دو شنبه   گلابچی نقوی
5 سه شنبه   نقوی  
6 چهار شنبه      
7 پنج شنبه     اورژانس مرکزی
8 جمعه   اورژانس مرکزی  
9 شنبه     نقوی
10 یک شنبه   نقوی  
11 دو شنبه   نقوی  
12 سه شنبه نقوی    
13 چهار شنبه     نقوی
14 پنج شنبه   اورژانس مرکزی  
15 جمعه     گلابچی
16 شنبه      
17 یک شنبه نقوی اورژانس مرکزی  
18 دو شنبه نقوی    
19 سه شنبه      
20 چهار شنبه   نقوی  
21 پنج شنبه      
22 جمعه نقوی    
23 شنبه   گلابچی  
24 یک شنبه نقوی    
25 دو شنبه     نقوی
26 سه شنبه      
27 چهار شنبه   گلابچی نقوی
28 پنج شنبه   نقوی  
29 جمعه      
30 شنبه      

 

 

 

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر