حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

10:03:30 PM 1398 / 01 / 03
 

شاخص های آماری سال 1394 بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

شاخص ها  و داده ها فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن سالیانه
تعداد تخت فعال  32 32 32 32 32 32 32         32
درصد  اشغال تخت بیمارستان 54.4% 82.0% 89.0% 86.6% 104.0% 106% 93%         88.22
متوسط اقامت بیمار بستری در بیمارستان 1.16 1.24 1.15 1.2 1.2 1.2 1.2         1.22
میزان چرخش تخت اتاق عمل(نسبت افراد جراحی شده به تخت عمل) 216.30 318.6 310.6 280.3 323 353.6 310.6         301.86
میزان چرخش تخت کل(میزان فعالیت تخت) 14.5 20..4 23.9 22.3 26.3 25.4 23         22.5667
تعداد پذیرش بستری 476 657 789 713 847 818 732         5032
تخت روز اشغالی  540 816 884 860 1063 1047 888         6098
تخت روز کل 992 992 992 992 992 992 960         6912


تماس با ما:
تلفن تماس:55450031-55451515-55451580
داخلی اطلاعات:222
دورنگار:031-55452380
آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی
آدرس پستی:
naghavihospital@kaums.ac.ir

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر