حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:56:34 PM 1397 / 04 / 30
 

کلاس ها و آموزش های برگزار شده  بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1393

نحوه برگزاری تاریخ آزمون ساعت  کلاس روزهای برگزاری محل برگزاری دوره نام دوره
کلاس حضوری 1393  14-12 چهارشنبه ها ی ماه  اسفند دانشکده پیراپزشکی آشنایی با سیستم های DDR
کلاس حضوری  1393 طبقه برنامه طبق برنامه پیوست سالن کنفرانس بیمارستان نقوی کلاس اصول کار با دستگاه DDR
کلاس حضوری 1393 طبق برناه ---- سالن کنفرانس

  کنترل عفونت و بهداشت محیط بیمارستان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر