حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:06:15 PM 1397 / 04 / 30
 
 آموزش بیمارستان نقوی

کلاس ها ،دوره های آموزش و آزمون های بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1392

جدول عناوین کلاس ها و دوره های آموزشی و آزمون ها  

عنوان دوره  غیرحضوری تاریخ  و ساعت آزمون محل برگزاری گروه هدف میزان امتیاز
تدریس ونتیلاتور   سالن کنفرانس    
کلاس آموزش مدیریت نمونه در آزمایشگاه 1392/09/16 سالن کنفرانس علوم آزمایشگاه  
کتابچه توجیهی بیمارستان 92/08/26 ساعت 13 سالن کنفرانس کلیه گروه ها اعتبار بخشی(الزامی)
کتابچه ایمنی بیمار 92/08/30ساعت 13 سالن کنفرانس کلیه گروه ها اعتبار بخشی(الزامی)
مانور آتشنشانی 1392/08/20 ساعت 13-10 محوطه بیمارستان کیله گروه ها اعتبار بخشی(الزامی)
ایمنی بیماران  1392/07/23-ساعت 11 سالن کنفرانس بیمارستان نقوی کلیه پرسنل 2 ساعت  بازآموزی
مهارت های ارتباطی 1392/07/30-ساعت 10 سالن کنفرانس کلیه پرسنل 3 ساعت بازآموزی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر