حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

9:54:35 AM 1398 / 06 / 26
 

آمار سال 93آمار و شاخص های بیمارستان نقوی و مرکز اقماری گلابچی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1393

 

شاخص فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند کل سال
کل افراد جراحی شده 120 194 198 247 222 283 258 283 281 829 890 845 4650
تعداد بیماران بستری جراحی شده 107 153 164 204 166 223 216 234 237 205 261 283 2453
تخت روز اشغالی 99 206 198 222 304 366 355 421 421 628 754 737 4711
تخت روز کل 713 713 713 713 713 713 960 960 960 960 960 928 10006
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر