حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

9:47:32 AM 1398 / 06 / 26
 
 
سنجه های اعتبار بخشی بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1392
پذیرش و مدارک پزشکی word بخش جراحی word اتاق عمل و بیهوشی word
رادیولوژی word آزمایشگاه word  کمیته های بیمارستانی word
اورژانس  word بهداشت محیط  word تاسیسات  word
مدیریت منابع انسانی بیمارستان  word  آتشنشانی word کنترل عفونت  word
فناوری اطلاعات بیماستان word مدیریت و رهبری بیمارستان word مهندسی پزشکی بیمارستان word
مدیریت دارویی word مدیریت پرستاری word واحد تغذیه word
بهداشت حرفه ای word حقوق گیرنده  خدمات بیمارستان word فیزیوتراپی word
تدارکات و کارپردازی word بهبود کیفیت word پسماندهای بیمارستان  word
ساختمان  بیمارستان word استریل مرکزی  word آنژیوگرافی  word
انتقال خوان word بخش دیالیز  word     
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر