حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

12:15:09 AM 1396 / 07 / 04
 

واحد بینایی سنجی  بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 برنامه فعالیت  واحد اپتومتری( بیایی سنجی بیمارستان نقوی کاشان)

مسئول واحد اپتومتری: عابدین زاده( اپتومتریست)

 

 

روزهای هفته  ساعت نوبت دهی ساعت انجام خدمت 

نام اپتومتریست

محل خدمت
 شنبه     
عابدین زاده
 
یک شنبه    
عابدین زاده
 دوشنبه     عابدین زاده  
سه شنبه    
عابدین زاده
 
پنجشنبه        
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر