حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

6:53:33 AM 1399 / 04 / 14
 

واحد بینایی سنجی  مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 برنامه فعالیت  واحد اپتومتری( بیایی سنجی بیمارستان نقوی کاشان)(تا اطلاع ثانوی غیر فعال است)

مسئول واحد اپتومتری: ( اپتومتریست)

 

 

روزهای هفته  ساعت نوبت دهی ساعت انجام خدمت 

نام اپتومتریست

محل خدمت
 شنبه         
یک شنبه      
 دوشنبه        
سه شنبه        
پنجشنبه        
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر