حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:20:26 PM 1397 / 04 / 30
 

معرفی واحد آموزش بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مسئول آموزش : 
خانم فاطمه رجایی: لیسانس پرستاری

رابط  واحد آموزش 
 زهرا شیخی :لیسانس کتابداری

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر