حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:44:16 PM 1397 / 04 / 30
 
 

 کمیته کادر پزشکی،پرستاری و پرسنل بیمارستان نقوی کاشان

 

ترکیب اعضا

1.رئیس بیمارستان

4 پزشک از 4 بخش اصلی بیمارستان -2

-3 یکی از مدیران گروههای آموزشی

-4 معاون آموزشی

-5 سرپرست علمی اورژانس

-6 یک نفر متخصص رادیولوژی و آزمایشگاه

-7 مدیر بیمارستان

-8 مترون

-9 یک نفر سوپر وایزر از هر شیفت کاری و یکی از پرستاران با تجربه و متعهد (جمعاً 4 نفر)

-10 سرپرست حسابداری یا سرپرست خدمات

-11 نمایندگانی از بخشها ، آزمایشگاه بالینی و گروه خدمات

 

رسالت

و

شرح وظایف

الف: در سطح پزشکی و تخصصی:

- نظارت در تنظیم برنامه کادر پزشکی و تخصصی، حضور و فعالیت ایشان.

- نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزش بالینی دستیاران، کارورزان و دانشجویان پزشکی و

سایر برنامه های آموزشی در بیمارستانهای آموزشی.

- رسیدگی به مشکلات دانشجویان در بیمارستانهای آموزشی و حل آنها.

- بررسی نحوه انجام وظیفه کادر پزشکی و تخصصی در قبال بیماران و بویژه بیماران اورژانس

و فوریتها و تهیه گزارشات مستند برای مسئولین.

- نظارت بر حسن انجام پرونده نویسی و ثبت و گزارش وضعیت بیماران در پرونده ها.

17

- ترویج مشاوره پزشکی و نظارت بر نحوه حضور و عملکرد متخصصین با مراعات سلسله

مراتب علمی در معاینه و مداوا

- برنامه ریزی در خصوص بهبود مستمر کیفیت خدمات پزشکی و تخصصی

- مشارکت در برنامه ریزی به منظور آموزش مداوم و باز آموزی کادر پزشکی و تخصصی

بیمارستان و ایجاد تسهیلات مورد نیاز.

- مشارکت در برنامه ریزی به منظور آموزش مداوم و بازآموزی کادر پرستاری بیمارستان.

- تنظیم برنامه های علمی مانند کنفرانس هفتگی، گزارش صبحگاهی و .....

- بررسی دیدگاههای اصلاحی کادر پزشکی و تخصصی و رضایتمندی ایشان از مدیریت.

- مشارکت در برنامه ریزی به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و ارتقای دانش،

کیفیت و کارآئی پرسنل موجود.

- بررسی راههای عملی و اجرائی برای حل مشکلات و بهبود شرایط رفاهی کادر پزشکی و

تخصصی.

ب: در سطح پرستاری

- نظارت در تنظیم برنامه کادر پرستاری در شیفتهای مختلف

- نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزش بالینی دانشجویان پرستاری و بهیاری و مامائی و

رسیدگی به مشکلات دانشجویان )مراکز مربوطه(

- برنامه ریزی و نظارت درخصوص بهبود مستمر کیفیت مراقبت پرستاری

- نظارت بر حسن ارائه آموزشهای مورد به نیاز بیماران

18

- نظارت بر اقدامات و وظایف پرستاری در خصوص بهبودی بیمار و پیشگیری از عوارض قابل

اجتناب.

- بررسی اتفاقاتی که برای بیمار رخ داده است، مانند افتادن کودک از روی تخت، ابتلای بیمار

به زخم بستر، حوادث سوختگی، بروز ترومبوفلبیت ناشی از عدم دقت کافی در زمان تزریقات،

اشتباه در دوزاژ یا نوع دارو، عدم مراعات زمانبندی نسبت به تجویز داروها، کم توجهی یا

بی توجهی به نیازهای بیماران، عدم مراعات کافی شئون و احترامات بیماران، ترک غیرموجه محل

خدمت و عدم حضور فیزیکی تمام وقت در شیفت مربوطه )بدون تعیین جانشین( به هر دلیل و

.....

- بررسی استفاده نامناسب یا بیش از حد از وسایل، اشیاء یک بار مصرف، داروها و ..... و ارائه

راه حلهای مناسب برای کنترل این امر.

- بررسی موارد عدم پیروی از دستورات صادر شده توسط پزشک و اتخاذ تصمیمات مقتضی.

- ارائه پیشنهاد به منظور تشویق پرسنل وظیفه شناس و لایق و پیشنهاد توبیخ برای پرسنل که

مرتکب قصور یا تقصیر در انجام وظیفه شده اند.

- ارزیابی سالانه از اقدامات پرستاری و تهیه و انتشار گزارش مربوطه

- برنامه ریزی در خصوص آموزش مسائل جدید به پرستاران و تهیه مقدمات مشارکت مؤثر

پرستاران در برنامه های باز آموزی، نوآوری و آموزش مداوم و کنفرانس های پرستاری

- بررسی راههای عملی و اجرائی برای حل مشکلات و بهبود شرایط رفاهی

- بررسی رضایت پرستاران به منظور ارزیابی تغییرات سازمانی، سیاست ها و خط مشی ها.

19

- بررسی رضایت بیماران از ارائه خدمات پرستاری

ج- در سطح کارکنان بیمارستان

- نظارت در تنظیم برنامه شیفت های مختلف کارکنان بیمارستان

- رسیدگی به مشکلات کارکنان بیمارستان و حل آنها

- برنامه ریزی در خصوص اتفاقاتی که برای بیمار رخ داده است، مانند تأخیر در تحویل یا

اشتباه در نوع دارو توسط داروخانه، کم توجهی یابی توجهی به نیازهای بیماران، عدم مراعات

کافی شئون و احترامات بیماران، ترک غیرموجه محل خدمت و عدم حضور فیزیکی تمام وقت

در شیفت مربوطه )بدون تعیین جانشین( به هر دلیل، اهمال در انجام وظیفه، و بررسی استفاده

نامناسب یا بیش از حد از وسایل، اشیای یک بار مصرف، داروها و ..... و ارائه راه حلهای

مناسب برای کنترل این امور.

- ارائه پیشنهاد به منظور تشویق پرسنل وظیفه شناس و لایق و پیشنهاد توبیخ برای پرسنل که

مرتکب قصور یا تقصیر در انجام وظیفه شده اند.

- بررسی رضایت کارکنان به منظور ارزیابی تغییرات سازمانی، سیاست ها و خط مشی ها.

- بررسی رضایت بیماران از کارکنان بیمارستان

- بررسی موارد عدم پیروی از دستورات صادر شده توسط مسئولین و پزشکان و اتخاذ

تصمیمات مقتضی از طریق مسئولین بیمارستان.

- آموزش به کارکنان بیمارستان بر حسب مورد

- بررسی راههای عملی و اجرائی برای حل مشکلات و بهبود شرایط رفاهی پرسنل بیمارستان.

توالی برگزاری جلسات

جلسات کمیته باید حداقل هر3 ماه یکبار تشکیل گردد

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر