حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:48:43 PM 1397 / 04 / 30
 

 کمیته کسورات و درامد بیمارستان نقوی  دانشگاه علوم پزشکی  کاشان 

ترکیب اعضا:
1 .رئیس مرکز (رئیس کمیته)
2-  معاون برنامه ریزی و توسعه (دبیرکمیته)
3- مسئول حاکمیت بالینی
4- مدیر امور مالی
5- مسئول واحددرآمد
6- کارشناسIT
7- کارشناس بودجه
8- یکی از اعضاء هیئت علمی بهانتخاب ریاست مرکز
9- یک پزشک عمومی
10- مسئول امور داروئی
11- مترون یانماینده دفتر پرستاری

 رسالت وشرح وظایف:
 بررسی کسورات اعمال شده از طرف بیمه ها و تلاش برای کاهش آن با اتخاذ رویکردهای مناسب
2. ایجاد الگوریتم صحیح اعمال خدمت در بخشهای بستری و سرپائی باهماهنگیهای درون بخشی آن
3. بررسی و آنالیز هزینه های جاری و تحت کنترل درآوردنهزینه های اضافی مرکز
4. مذاکره با سازمانهای بیمه گر جهت پذیرش حق تعرفه قانونی و جلوگیری از اعمال کسور از طرف آنان
5. پیگیری عملکرد بخشها و نظارت بر عملکردمالی مرکز در جهت بهبود وضعیت جاری
 6. پایش و مانیتورینگ عملکرد مالی و مشخص نمودن نقاط ارزشمند جهت مداخله
7. مشخص کردن زمان توالی برگزاری جلسات
8. ایجاد انگیزه از طریق اتخاذ رویکردهای مناسب در پرسنل بمنظور حفظ وافزایش درآمدها و کاهش هزینه ها با توجه به استقرار مدیریت مبتنی برعملکرد
.
9. 
بررسی و نیاز سنجی واحدهای مختلف نسبت به تهیه ملزومات با در نظرگرفتن اولویت های مرکز و بودجه در اختیار
10. برآورد هزینه های نیازهای آتی مرکزجهت کسب بودجه لازم برای تهیه آنها
11. تهیه رویکرد بودجه بندی اولویتهای مرکز
12. ارائه گزارش آماری عملکرد مصرفی سالانه و فصلی به هیئترئیسه
13. طرح نواقص مربوط به امور با توجه به بودجه تعیین شده جهت اصلاح وهزینه اثربخش نمودن امور

 

توالی برگزاری جلسات:
 جلسات کمیته باید حداقل هر3ماه یکبار تشکیل گردد

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر