حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:46:05 PM 1397 / 04 / 30
 

 کمیته رسیدگی به شکایات بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان

 

ترکیب اعضا

1.رئیس مرکز (رئیس کمیته)
2.مدیریت  بیمارستان
3. مسئول حاکمیت بالینی
4. مدیر امور مالی
5مسئول واحددرآمد
6ک پزشک عمومی

مسئول امور داروئی
مترون یانماینده دفتر پرستاری
9یک سرپرستار

10مسئولیین بخشها

    رسالت

و

شرح وظایف

رسیدگی به شکایات شکایات واصله و ارائه راه حلهای موجود قانونی

بررسی عملکرد واحد رسیدگی به شکایات

ارائه راهکارها و نقطه نظرات مشورتی وبازخوراند به سایر بخشها

ریشه یابی وتحلیل مشکلاتی که باعث بروز نارضایتی وشکایت شده است

تعیین چالشهای اداره امور بیمارستان

توالی برگزاری جلسات

جلسات کمیته باید حداقل هر1ماه یکبار تشکیل گردد

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر