حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:42:56 PM 1397 / 04 / 30
 

 

کمیته بانک خون بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

ترکیب اعضا

1.مسئول فنی بیمارستان

2. مسئولین بخشهای اصلی ومصرف کننده خون از قبیل بخش داخلی ، جراحی ،بیهوشی ، اطفال ، زنان

وسایر بخشها به انتخاب مسئول فنی بیمارستان

3 .مسئول فنی آزمایشگاه

4. سرپرست بانک خون بیمارستان

5. مترون بیمارستان

6 .مسئول مدارک پزشکی بیمارستان

7 .سرپرست اتاق عمل

 

رسالت

و

شرح وظایف

تدوین برنامه کار و چگونگی اجرای دستورالعملهای مربوطه

- بررسی و ارزیابی موارد تزریق خون درب یمارستان از نظر علت مصرف

- مقدار و نتیجه هر دو مورد توصیه لازم به پزشکان درمواردیکه تزریق خون الزامی نبوده است

- تشکیل جلسات علمی به منظور آموزش کادر پزشکی بیمارستان در باره طب انتقال خون

- رسیدگی به مواردیکه در اثر تزریق خون عوارض بوجودآمده و اتخاذ تدابیر جهت جلوگیری از تکرار آن

- تعیین زمان تشکیل کمیته برحسب شرایط بیمارستان و مقدار خون مصرفی

توالی برگزاری جلسات

جلسات کمیته باید حداقل هر3 ماه یکبار تشکیل گردد.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر