حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:15:03 AM 1397 / 02 / 07
 

کمیته اعتبار بخشی بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کمیته اعتبار بخشی

 

ترکیب اعضا

رئیس مرکز ( رئیس کمیته )

 مدیریت  بیمارستان     

مسئولین  کلیه بخشها

 کارشناس مسئول اعتبار بخشی  ( دبیر کمیته )

 مترون

کارشناس مسئول حاکمیت بالینی

مسئول بهداشت

روابط عمومی

اموراداری

مسئول امور مالی

 

رسالت

و

شرح وظایف

وظیفه این کمیته سیاست گذاری و نظارت صحیح و دقیق بر عملکرد کلیه واحدها می باشد. این کمیته همواره در جهت مشخص نمودن ظرفیتهای خالی و برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات سازماندهی و هماهنگی لازم را بوجود خواهد آورد. همچنین با شناخت دقیق نیازها و مخاطرات سلامت افراد و بهره گیری از شیوه های نوین و علمی تصمیم سازی، موثرترین راهکارها را در راستای تحقق اهداف سلامت بکار می گیرد.

اطمینان از ارائة خدمات کیفی و ایمن، به عنوان یکی از کارکردهای اصلی نظام سلامت، از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است و طبعاً سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و کنترل مناسب در این زمینه، دقت نظر و تأمل ویژه ای را می طلبد.

هم چنین با توجه به این موضوع که اعتباربخشی به منظور ایجاد اعتماد عمومی از وجود و اجرای فرآیندهای مبتنی بر استاندارد و در نظرگرفتن پیامدهای سلامت، به عنوان یک ابزار سیستماتیک و هدفمند، جهت تأمین ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان و بهبود مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان، مدیران و رهبران نظام سلامت را در عمل به وظایف خطیر خود در حوزة مراقبتی یاری می نماید، مشخص می گردد که توجه به این مهم تمامی محورهای حاکمیت بالینی را در بر گرفته و ساختار دقیقی بر سازمان حکم فرما می سازد.

توالی برگزاری جلسات

جلسات کمیته باید حداقل هر1ماه یکبار تشکیل گردد

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر