حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:50:20 PM 1397 / 04 / 30
 

 

کمیته تریاژ و کنترل کیفی اورژانس بیمارستان نقوی کاشان

دبیر کمیته: دکتر  محمدزاده

مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: دکتر ای حرفه ای پزشکی  عمومی

 

ترکیب اعضا

رئیس بیمارستان (رئیس کمیته )

رئیس بخش اورژانس

 مترون رئیس بخش اورژانس

 معاون آموزشی (بیمارستان آموزشی )

مسئول بهبود کیفیت

 

رسالت

و

شرح وظایف

شرح وظایف کمیته

بررسی کلیه موارد مرگ رخ داده در اورژانس و حذف موارد غیر مرتبط (برحسب تعریف ارائه شده )

- ارائه راه حل مناسب جهت اجرا

- پاسخ به سؤالات مطرح شده ازطرف معاونت درمان

جمع بندی آمار 6 ماهه مرگهای اورژانس و تهیه آمار مقایسه ای

ارائه راهکارهای عملی برای ارتقاء مستمر کیفی ت اورژانس

  1. نظارت بر اجرای دقیق و همه جانبه ضوابط استاندارد «امداد رسانی، درمان و بازتوانی بیماران حوادث و سوانح و فوریتهای پزشکی» در بیمارستان مربوطه
  2. نظارت بر اجرای دقیق کلیه ضوابط و دستورالعمل های مربوط به حوادث و سوانح فوریتها مانند سوختگی ها، حوادث غیر مترقبه، مسمومیتها، حوادث شیمیایی، طب رزمی و امثالهم در حدود مشارکت فعال و مؤثر و همه جانبه بیمارستان در این قبیل موارد
  3. تقویت عملکرد بیمارستان در رابطه با سوانح و فوریتهای پزشکی
  4. برنامه ریزی جهت حفظ آمادگی دائمی بیمارستان جهت مشارکت فعال و مؤثر و همه جانبه در موارد وقوع حوادث غیر مترقبه
  5. تجهیز بیمارستان و واحدها و بخشهای مربوط به حوادث و سوانح بر اساس ضوابط اعلام شده و در حد اعلای آمادگی مستمر برای مشارکت فعال و مؤثر و همه جانبه در این امور
  6. نظارت بر حضور شبانه روزی پزشکان و پرستاران و سایر کادرهای بخش های اورژانس، مراقبتهای ویژه و ... بر اساس ضوابط استاندارد این قبیل بخشها
  7. اندازه گیری و برنامه ریزی اصلاحی در ارتباط با شاخص های مرتبط با کمیته (تعداد موارد ترک با رضایت شخصی، تعداد اقامت کمتر از 24 ساعت، تعداد پذیرش بستری از درمانگاه، تعداد مراجعین در کلیه واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی، تعداد بیمار اعزامی از اورژانس، تعداد بیمار اعزامی به اورژانس)
  8. هدایت و همکاری در جهت اجرای پروژه بهبود مرتبط با کمیته

توالی برگزاری جلسات

جلسات کمیته باید حداقل هر2ماه یکبار تشکیل گردد.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر