حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:46:39 PM 1397 / 04 / 30
 

 کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان نقوی کاشان

دبیر کمیته: فاطمه رجایی نوش آبادی

مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری

کمیته حاکمیت بالینی

 

ترکیب اعضا

رئیس مرکز ( رئیس کمیته )

2. مدیریت  بیمارستان     

3 مسئولین  کلیه بخشها

6. کارشناس مسوول حاکمیت بالینی ( دبیر کمیته )

7. مترون

مسئول بهداشت

7- روابط عمومی

9- اموراداری ومالی

کارشناس مسوول اعتبار بخشی

 

رسالت

و

شرح وظایف

رسالت:تعیین اهداف و استراتژی های کلان بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در راستای نظام حاکمیت بالینی در حوزه تحت پوشش.

2-  برنامه ریزی کلان در جهت استقرار و اجرای برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در راستای نظام حاکمیت بالینی در سطح دانشگاه و مراکز تابعه.

ایجاد نظام ثبت و گزارش دهی خطاهای پزشکی در سطح دانشگاه.

جلب مشارکت و ایجاد خط پاسخگویی و ارتباط بین کلیه ذینفعان با تاکید بر اعضای هیات علمی در دانشگاه.

طراحی نظام تشویق و افزایش انگیزه در کارکنان در جهت استمرار برنامه.

شرح وظایف:تصویب و ابلاغ دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز.

ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های ارسال شده از سوی وزارت متبوع در خصوص برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار.

تامین و تخصیص منابع مورد نیاز.

ایجاد بستر مناسب برای ایجاد تعامل و همکاری بین معاونت های دانشگاه در جهت پیشبرد هماهنگ و یکپارچه فعالیت های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در راستای نظام حاکمیت بالینی .

کنترل و ارسال گزارشات فصلی و سالانه اداره  حاکمیت بالینی به اداره حاکمیت بالینی در معاونت درمان وزارت متبوع.

3-برقراری شبکه ارتباطی اینترنتی برای تسهیل و سرعت بخشیدن به انتقال و به اشتراک گذاری اطلاعات لازم، به منظور اطلاع رسانی سریع و به روز در راستای اجرای برنامه به کلیه دست اندرکاران استقرار و اجرای برنامه در سطح دانشگاه.

4- فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای دستیابی به اهداف بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در بستر حاکمیت بالینی .

5-نظارت عالیه بر اجرای برنامه در سطح دانشگاه  و برنامه ریزی در جهت رفع چالش ها .

6-برگزاری جلسات هر 1 ماه یک بار  و ابلاغ مصوبات به معاونت های تابعه.

7-نظارت و ارسال گزارشات نحوه اجرای برنامه به اداره حاکمیت بالینی وزارت متبوع در فواصل تعیین شده (روز بیستم ابتدای هر فصل)

توالی برگزاری جلسات

جلسات کمیته باید حداقل هر1ماه یکبار تشکیل گردد

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر