حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:22:33 PM 1396 / 04 / 05
 

 

کمیته آموزش و اعتبار بخشی بیمارستان نقوی کاشان

دبیرکمیته : خانم اقدس شیخی

مدرک تحصیلیلی:لیسانس کتابداری

رشته تحصیلی: کتابداری

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر