حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

4:52:33 PM 1396 / 07 / 25
 

 

کمیته آموزش و اعتبار بخشی بیمارستان نقوی کاشان

دبیرکمیته : خانم زهرا شیخی

مدرک تحصیلیلی:لیسانس کتابداری

رشته تحصیلی: کتابداری

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر