حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:43:52 AM 1396 / 07 / 29
 
   
      
نقشه بخش جراحی بیمارستان نقوی کاشان