حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

6:52:51 AM 1399 / 04 / 14
 

آزمایشات بیوشیمی مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آزمایشات بیوشیمی زیر در این مرکز انجام می پذیرذ.

 ردیف نام آزمایش  توضیحات 
 1  FBS 12-14 ساعت ناشتایی قبل از انجام آزمایش ضروری می باشد
 BUN  
3  Cr  
4  HDL  
 U.A  
 Ca  
 Ph  
 Fe   ,TIBC از مصرف قرص آهن  حداقل سه روز قبل از آزمایش خودداری شود 
 Na-K  
10   SGOT  
11   SGPT  
12   ALK.ph  
13   CPK  
14   LDH  
15   Mg  
16   Amylase  
17 ALb  
18   pr.T  
19   Bili-T  
20   Bili-D  
21   HbA1C  

 


 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر