حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:08:10 AM 1399 / 04 / 14
 

آزمایشات هورمومی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آزمایشات هورمونی زیر در این مرکز انجام می پذیرد

 
 
ردیف نام آزمابش توضیحات
1 T3  
2 T4  
3 TSH  
4 FT3  
5 FT4  
6 T3up  
7 PSA  
8 HCV ,HIV  
9 HBSAB  
10 HBSAg  
11 H.pyloRi IgG  
12 H.PYLoRi  
13 Prolactin  
14 BHCG  
15 Ferritin  
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر