حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:15:35 AM 1399 / 04 / 14
 

آزمایشات هماتولوژی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی نقوی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آزمایشات هماتولوژی زیر در این مرکز انجام می پذیرد

توضیحات نام آزمایش ردیف
  CBC  diff  1
  ESR 2
  BG   Rh   3
  PT     4
  PTT  5
  CT 6
  BT 7
  cross match 8
  Retic  9

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر