حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:19:04 PM 1397 / 04 / 30
 

آزمایشات سرولوژی بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   آزمایشات سرولوژی ذیل در این مرکز انجام می پذیرذ:

ردیف نام آزمایش توضیحات
1 wright    
2 combs wright    
3 2ME  
4 CRP  
5 RF  
6 ASO  
7 ANA  
8 Widal  
9 RPR  

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر