حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:09:55 AM 1397 / 04 / 28
 

 معرفی و انتصاب مسئولین واحدهای بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

انتصاب آقای غلامرضا محمد زاده به عنوان رئیس امور اداری سال 1395

 

انتصاب آقای مرتضی علیزاده  به عنوان مسئول ترخیص بیمارستان سال 1394
 


انتصاب آقای سیدمحمد  طاهری به عنوان عضو  کمیته بحران سال 1394انتصاب آقای تجلیان با حفظ سمت قبلی به عنون مسئول خدمات سال 1394 
 جناب آقای مجتبی آمرزش  : انتخاب جنابعالی را به عنوان مسئول بخش رادیولوژی و MRI  بیمارستان  تبریک عرض می نماییم   28/6/1392


خانم اسماعیل پور: انتخاب شما را به عنوان مسئول بخش جراحی بیمارستان ، از طرف ریاست،مدیریت ، مترون و کلیه پرسنل بیمارستان تبریک عرض نموده و امیدواریم در انجام وظایف محوله موفق باشید.


سرکار خانم اکرم حسینی: انتخاب شما  را به عنوان مسئول خدمات علاوه بر مسئولیت های محوله قبلی از طرف ریاست ،مدیریت و کلیه پرسنل تبریک و امیدواریم در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید


 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر