EN |
    ورود
   8:14:21 AM

حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1393 / 02 / 04
 

مراحل پذیرش بیماران بستری در بیمارستان:


1- بیمار با در دست داشتن دستور بستری از پزشک مربوطه, بیست و چهار ساعت قبل( از زمان تعیین شده جهت عمل جراحی توسط پزشک) به واحد پذیرش مراجعه می نماید.
2- دستور بستری پزشک،  توسط واحد پذیرش بررسی و هماهنگی لازم با واحد ترخیص به عمل آمده و به صورت علی الحساب، فرانشیز خدمات مورد ارائه، ,محاسبه و دریافت می گردد.
3- کلیه مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده، از بیمار دریافت و ضمیمه شده و پروند ه تشکیل می گردد.
4- بیمار یا همراه وی با در دست داشتن دستور بستری, به بخش راهنمایی می گردد.
5- -بعد از مشاهده دستور پزشک توسط پرستار و انجام امور لازم، دستور بستری توسط پرستار مهر و امضا و جهت الصاق به پرونده به بیمار تحویل می شود.
6- پس از بررسی نهایی،پرونده های بستری شب قبل از عمل توسط خدمات از واحد پذیرش دریافت و به بخش بستری تحویل می گردد.

 

تذکر1 : در مورد بیماران تصادفی و حوادث ترافیکی , کروکی یا تائیدیه مقام انتظامی یا برگه اعزام اورژانس 115 لازم می باشد و بایستی توسط مدیریت بیمارستان تایید گردد.
تذکر2: لازم است بیماران دارای بیمه تکمیلی , در زمان تشکیل پرونده (برحسب نوع قرارداد مربوطه ) معرفی نامه بستری از بیمه خود دریافت و تحویل نمایند.

تاریخ آخرین به روز رسانی:20/10/1390