حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:49:16 PM 1397 / 04 / 30
 

کمیته سوانح، فوریت های پزشکی و حوادث غیرمترقبه  بیمارستان نقوی کاشان

 

کمیته سوانح، فوریتهای پزشکی و حوادث غیر مترقبه

 

ترکیب اعضا

1 سرپرست علمی اورژانس

-2 رئیس  یبیمارستان

-3 مدیربیمارستان

-4 نماینده تام الاختیار و مطلع ازدفتر پرستاری

-5 سرپرستار بخش اورژانس

-6 یک نفر متخصص بیهوشی)ترجیحاً همکار اورژانس(

-7 یک نفر متخصص جراحی عمومی)ترجیحاً رئیس بخش)

-8 یک پزشک باتجربه(ترجیحاً  متخصص)

-9 نماینده ستاد حوادث  غیرمترقبه دانشگاه

 

رسالت

و

شرح وظایف

رسالت:نظارت بر اجرای دقیق و همه جانبه ضوابط استاندارد امدادرسانی، درمان و بازتوانی بیماران

حوادث و سوانح و فوریتهای پزشکی در بیمارستان مربوطه

شرح وظایف:بررسی و تعیین حوادث غیرمترقبه محتمل در محل و منطقه

- تهیه برنامه ها ی  اجرایی براساس ضوابط و دستورالعملها

- تعیین مرکز فرماندهی و فرد هماهنگ کننده و جانشین هایش

- تهیه برنامه ا ز قبل آماده شده برای تغییرات ضروری و سریع در بیمارستانتعیین محل تریاژ- بخشهای

بستری،اتاق عمل و....

- بررسی ا ستحکام و مقاومت بیمارستان

بررسی فضاها و ساختار اطراف بیمارستان

- تشکیل تیمهای امدادرسانی،درمانی،شیفت بندی پرسنل آموزش و توجیه یمها

- تلاش مستمر و برنامه ریزی جهت تجهیز و عملکرد موثر در زمان حادثه

- ایجادیک سیستم ارتباطی کارآمد  درون بیمارستان یا بین بیمارستانی

- پیش بینی سیاست مثبت اطلاعات

- آموزش و مهارت آموزی کلیه پرسنل در رابطه با عملکرد در زمان حادثه

- ایجاد هماهنگی های لازم با ستادحوادث غیرمترقبه در دانشگاه

نظارت بر اجرای دقیق کلیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط به حوادث و سوانح و فوریتها

مانند سوختگیها، حوادث غیرمترقبه، مسمومیتها، حوادث شیمیائی، طب رزمی و امثالهم در حدود

مشارکت فعال و مؤثر و همه جانبه بیمارستان در این قبیل موارد.

- تقویت عملکرد بیمارستان در رابطه با سوانح و فوریت های پزشکی

نظارت بر حضور شبانه روزی پزشکان و پرستاران و سایر کادرهای بخشهای اورژانس؛

مراقبت ویژه و .... براساس ضوابط استاندارد این قبیل بخشها.

تهیه گزارشات ادواری و گزارش سالیانه از میزان آمادگی بیمارستان از نقطه نظر حوادث و

سوانح و فوریتها، عملکرد گذشته، مشکلات، کمبودها، برنامه ریزی انجام شده برای شرایط

جاری، برنامه های آینده و پیشنهادات اصلاحی

توالی برگزاری جلسات

جلسات کمیته باید حداقل هر2 ماه یکبار تشکیل گردد

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر