حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:44:54 PM 1397 / 04 / 30
 

کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان نقوی کاشان

 

ترکیب اعضا

 رئیس بیمارستان

مدیر بیمارستان

مدیرخدمات پرستاری

مسئول واحد بهبود کیفیت

پزشک متخصص عفونی بیمارستان

سرپرست بخش آزمایشگاه بالینی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس کنترل عفونت

دونفرازروسای بخشها

 

رسالت

و

شرح وظایف

رسالت:نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان –نظارت بر بهداشت فردی و نظافت کارکنان –بررسی عفونتهای بیمارستانی –تضمین و کنترل صحیح ضدعفونی محیطهای بیمارستانی –بررسی صحیح انجام شدن روشهای استرالیزاسیون –نظارت بر انجام صحیح وسائل و آلوده بیمارستان –نظارت بر نحوه جداسازی و دفع بهداشتی زباله ها –نظارت بر اجرای دقیق و همه جانبه ضوابط استاندارد –نظارت بر اجرای دقیق کلیه ضوابط و دستورالعملهای مربوطه

شرح وظایف :نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان

- نظارت بر بهداشت فردی و نظافت کارکنان

بررسی عفونتهای بیمارستانی به صورت روتین، شامل کنترل Cross infectionدر اتاق عمل،

بخشها، آزمایشگاهها، بانک خون و سایر محیطهای درمانی و .....

- تضمین و کنترل انجام صحیح ضدعفونی محیطهای بیمارستانی طبق استانداردهای موجود-

اشعه گذاری و سترونی اتاقهای عمل و بخشهای ایزوله و سایر اماکن مورد نیاز.

- بررسی صحیح انجام شدن روشهای استرلیزاسیون و آماده نمودن پکها )بسته بندی ستهای اتاق

عمل و ...( توسط واحد سی- اس- آر تضمین و کنترل انجام صحیح ضدعفونی وسایل بیماران

طبق استانداردهای موجود

نظارت بر انجام صحیح امحاء البسه و وسائل آلوده بیماران در موارد لزوم

- نظارت بر نحوه جداسازی و دفع بهداشتی زباله ها

- انجام کشتهای ادواری از محیطهای درمانی، البسه و وسایل بیماران و .....

- نظارت و پیگیری نحوه مراقبتهای پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی

- تشخیص وضعیت عفونتهای بیمارستانی، بررسی مستمر میکروارگانیسمهای موجود و بررسی

حساسیت و مقاومت این ارگانیسمها در مقابل داروهای آنتی میکروبیال ایجاد تدابیر لازم جهت

عدم گسترش عفونت بیمارستانی )بویژه استفاده نابجا از داروهای آنتی میکروبیال(.

آموزش بهداشت و آموزش نحوه دفع بداشتی زباله ها به پرستاران و پرسنل و کارکنان.

- انجام واکسیناسونهای ضروری برای کلیه پرسنل.

- آموزش نحوه تماس و حفاظت در مقابل ابتلا به بیماریهای مسری، بویژه ویروسها و تأمین

وسائل محافظتی مورد نیاز و نظارت بر استفاده الزامی از این وسائل.

نظارت بر اجرای دقیق مقررات مربوط به نگهداری، شستشو، ذخیره سازی و توزیع صحیح و

بهداشتی پارچه، ملحفه، البسه، گان، شان و .....

- نظارت بر تفکیک اشیاء پارچه ای عفونی از غیرعفونی

- نظارت بر خرید، دوخت، نگهداری، تعویض و جایگزینی به موقع و مستمر پارچه، ملحفه،

البسه، گان، شان و .....

نظارت بر نحوه استفاده صحیح و به مقدار مجاز از مواد مجاز ضدعفونی کننده و شوینده

توسط پرسنل مربوطه و ارائه آموزشهای لازم به ایشان

- نظارت بر نحوه استفاده صحیح از ماشینهای موجود در واحد لاندری )رختشویخانه( و روش

نگهداری از این ماشینها

- درج دستورالعملهای لازم به صورت خوانا- ارائه آموزشهای مورد نیاز به پرسنل مسئول این

دستگاهها.

- مراقبت و تضمین اجرای ضوابط ایمنی پرسنل و سایرین در واحد فوق و انجام معاینات فصلی

پرسنل لاندری و خیاطخانه و تهیه کارت بهداشتی برای ایشان

توالی برگزاری جلسات

جلسات کمیته باید حداقل هر3 ماه یکبار تشکیل گردد

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر