حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:45:30 PM 1397 / 04 / 30
 

  کمیته رسیدگی به موارد مرگ و میر و  آسیب شناسی و نسوج بیمارستان  نقوی کاشان

نام دبیر کمیته: دکتر غلامرضا محمد زاده

 

ترکیب اعضا

1-سرپرست بخش پاتولوژی

-2 سرپرست بخش آزمایشگاه بالینی

-3 یک نفر پاتولوژیست به انتخاب رئیس بیمارستان

-4 یک نفر متخصص جراحی عمومی به انتخاب رئیس بیمارستان

-5 یک نفر متخصص داخلی

-6 یک نفر کارشناس از بخش پاتولوژی

مسئول بهبود کیفیت

 

رسالت

و

شرح وظایف

آزمایش بافتی کلیه نمونه هایی که به هر عنوان (تشخیص ، درمان و تجسس ) از بدن انسان خارج میشوند.

- گزارش مواردی که باید گزارش شوند (سرطان وسایر موارد )

- بررسی نتایج نهایی اعمال جراحی و سایر بیماریها که با نمونه برداری به تشخیص قطعی می رسند و

انطباق با تشخیص قبل از عمل

- هدایت فعالیتهای درمانی بویژه اعمال جراحی از نظر اندیکاسیون صحیح و مقدار بافت برداشتی نسج

- آزمایش نمونه هایی که بصورت نکروپسی یا اتوپسی در بیمارستان نمونه برداری می شوند.

- بررسی علت اصلی منتهی به مرگ در موارد نامعلوم یا دلایل قانونی

- همکاری با پزشک قانونی

اداره و برنامه ریزی جلسات علمی

-آزمایش نمونه هایی که بصورت نکروپسی یا اتوپسی در بیمارستان نمونه برداری می شوند.

برخورد با مواردی که قصور یا تقصیرا تفاق افتاده است در حدود اختیارات بیمارستان

اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض و مرگ و میر در بیمارستان

توالی برگزاری جلسات

جلسات کمیته باید حداقل هر3 ماه یکبار تشکیل گردد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر