حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:48:12 PM 1397 / 04 / 30
 

کمیته  مدیریت اطلاعات سلامت و بازبینی پرونده  بیمارستان نقوی کاشان
 

دبیر کمیته: سیدمحمد طاهری

مدرک تحصیلی: لیسانس مدارک پزشکی

رشته تحصیلی: آمار و مدارک پزشکی

 

ترکیب اعضا

 1-رئیس یا مدیر بیمارستان

2-مسئول بخش آمارو مدارک پزشکی

3- یک نفر پزشک متخصص شاغل آشنا به موضوع

4-کارشناس کدگذاری و طبقه بندی بیماریها

5-رئیس امور مالی و اداری

6-مدیر پرستاری

7-سوپروایزرآموزشی

8-مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان

9- مسئول واحد بهبودکیفیت

10- سرپرستار بخش ها برحسب نیاز

 

رسالت

و

شرح وظایف

رسالت:نظارت بر ایجاد و تجهیز واحد بایگانی –رفع نواقصات پرونده ها وارتقاء کیفیت نظام پرونده نویسی نظارت بر نگهداری بهتر پرونده ها، از رده خارج کردن پرونده های قدیمی

شرح وظایف کمیته:

1- تایید فرمهای بیمارستانی طراحی شده توسط واحد ها و بخش ها (علاوه بر 18 برگ اصلی پرونده)

2- هماهنگی و پیگیری رفع نقایص اعلام شده از واحدهای مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات در
خصوص اجرای استانداردهای اعتباربخشی مربوطه در کل بیمارستان

3-بررسی و ارزشیابی کیفیت مدارک پزشکی بیماران از لحاظ کامل و معتبر بودن

4-بررسی مدارک پزشکی بیمارانیکه به صورت قانونی مدعی خسارت شده اند

5-بررسی روند پذیرش ، بستری ، تشخیص ، درمان و ترخیص بیمار و در صورت لزوم اصلاح آن

6-تهیه گزارش از پرونده های ناقص (پرونده نویسی ونحوه نگارش داده های پزشکی ودرمانی بیماران ) وبازخوراند آن به صاحبان فرایند

7-ارزشیابی سیستم کدگذاری پرونده ها

8-بررسی ثبت ودریافت داده ها دربرنامه نرم افزار اطلاعات بخش ها

9-مشارکت وهمکاری درامورپژوهشی

10- اجرا برنامه های آموزشی موردنیاز جهت پزشکان وکادردرمانی

توالی برگزاری جلسات

جلسات کمیته باید حداقل هر2 ماه یکبار تشکیل گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر