حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:49:48 PM 1397 / 04 / 30
 

                                                             کمیته  نظارت و ارزشیابی درونی   بیمارستان نقوی کاشان

دبیر کمیته: آقای امیر مسعود تجلیان

مدکر تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: پرستاری

ترکیب اعضا:
 1-ریاست بیمارستان به عنوان رئیس کمیته

-2 معاونت آموزشی

-3 مدیربیمارستان

-4 مسئول فنی بیمارستان

-5 مترون

-6 سرپرست خدمات اداری

-7 رئیس حسابداری

2تا5 نفرمتخصص دررشته های مختلف-8

-9 یک پرستارارشد باتجربه یبیمارستانی

10 –یکنفر از پرسنل آزمایشگاه بالینی
رسالت و شرح وظایف:
 رسالت:ارزیابی مستمردرونی سیستم( تهیه شرح وظایف قستهای مختلف بیمارستان براساس مقررات وابلاغ به واحدها ونظارت برحسن اجرای این وظایف) – ارتقاءمستمربهبودکیفیت وحفظ آمادگیهای بیمارستان

شرح وظایف:تهیه شرح وظیفه قسمتهای مختلفب یمارستان براساس مقررات و منابع موجود و ابلاغ آنها به واحدهای مربوطه و نظارت برحسن اجرای این وظایف

- درخواستگزارشاتمنظمماهیانهازفعالیتهاومشکلاتدرمانیواحدهایمختلفوبررسی این گزارشات و راهیابی مشکلات.

- انجام بازرسی ونظارت با وبدون اطلاع قبلی وتهیه گزارشات مستند و پیگیری موارد و نتایج با هماهنگی وهمکاری معاونت امور درمان و داروی دانشگاه/ دانشکده وگروههای بازرسی وارزشیابی اعزامی
 

توالی برگزاری  جلسات
 توالی برگزاری کمیته:جلسات کمیته باید حداقل هر 2 ماه یکبار تشکیل گردد.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •    
  جشنواره پرتال

  انتخاب پرتال برتر