حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:43:36 PM 1397 / 04 / 30
 

                                                                                        نام کمیته:کمیته اخلاق وموازین شرعی
ترکیب اعضا:

رئیس بیمارستان:آقای دکتر شجاعی
مدیر بیمارستان: آقای محمد واحدی پور
مدیر خدمات پرستاری: آقای امیر مسعود تجلیان
مسئول واحد بهبود کیفیت: خانم رجایی
سوپروایزر  آموزشی: آقای گندمکار
تعدادی از روسای بخش های اصلی بیمارستان با نظر رئیس بیمارستان: آقای آمرزش-آقای تجلیان_ خانم حسینی-  آقای دباغ

دبیرکمیته: خانم شیخی

  رسالت و شرح وظایف:
رسالت:ارائه رهیافتها ی لازم در زمینه نحوه استفاده مطلوب ا ز یافته های علوم تجربی وپاراکلینیک و مراعات

شرح وظایف:

ارزشهای متعالی اسلام در امور پزشکیشرح وظایف براساس امربه معروف ونهی ازمنکر

شرح وظایف :اجرای استانداردهای حقوق گیرندگان خدمت

- اجرای آئین نامه انطباق

- فراهم نمودن تسهیلات احکام شرعی و احیای فریضه نماز

- اعتلای سطح اخلاق اسلامی و انسانی در سطح کارکنان

- ارائه رهیافت های لازم در زمینه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و امکانات تشخیص درمانی منطبق بر موازین شرع مقدس

- هماهنگی فعالیت کانون مذهبی بیمارستان در برگزاری مناسبت های اسلامی و ترویج شعائر اسلامی در محیط بیمارستان

- پیاده سازی نظام کارآمد رسیدگی به شکایات و ارزیابی رضایت گیرندگان خدمتتوالی برگزاری جلسات

توالی برگزاری جلسات:
 جلسات کمیته باید حداقل هر 3 ماه یکبار تشکیل گردد

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر