حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

9:52:46 AM 1397 / 11 / 03
 
بخش خدمات بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


مسئول واحد :  امیر مسعود تجلیان مفرد
پرسنل واحد  :
وحید کرمی
محمد رضا مفتاحی
فاطمه کاظمی
سید روح اله رضوی
عباس ملایی
غلامعلی شعبانی
کبری معصومی
مولود کبیری
شرح وظایف:
- هماهنگی امور پرسنل خدماتی بیمارستان
- مشخص کردن شرح وظایف پرسنل خدماتی
- پیگیری نظافت واحد های مختلف بیمارستان
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر