حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

9:49:34 AM 1398 / 06 / 26
 
بخش خدمات بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


مسئول واحد :  امیر مسعود تجلیان مفرد
  

شرح وظایف:
- هماهنگی امور پرسنل خدماتی بیمارستان
- مشخص کردن شرح وظایف پرسنل خدماتی
- پیگیری نظافت واحد های مختلف بیمارستان
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر